دولت مردم

دولت مردم

اهل پرواز

اهل پرواز

حضرت خورشید

حضرت خورشید

دست اقتدار

دست اقتدار

یلدا

یلدا

سپر

سپر

داغ آبرومند

داغ آبرومند

من و تو

من و تو

با تو می‌مونیم

با تو می‌مونیم

دولت مردم

دولت مردم